ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató az acsaladihaz.hu honlap használatához

1. A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen Tájékoztató célja, hogy a weboldal üzemeltetője, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztassa a honlap látogatóit és felhasználóit az weboldallal kapcsolatos adatkezelésről.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a honlap látogatói, felhasználói adatainak biztonságát és a jelen adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelje azokat a Személyes adatokat, amelyek a lenti III. fejezetben meghatározott webcímeken elérhető honlap (a továbbiakban: „Honlap”) működtetése során a birtokukba kerülnek.

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Honlap működésével kapcsolatos Adatkezelések rendjét, valamint biztosítsa az Adatkezelés és az ezzel összefüggő adatkezelés szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon Adatkezelésekre, amikor Ön az Adatkezelőkel a Honlapon keresztül vagy annak felhasználásával lép kapcsolatba.

A Tájékoztató a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal (az Európai Parlament és a Tanács a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) összhangban került összeállításra.

Jelen Tájékoztatót és a Honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az Adatkezelő jogosultak időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül módosítani.

 

2. A Honlap elérhetősége és az Adatkezelő személye

A honlap elérhetősége: acsaladihaz.hu, energiatakarekoshaz.hu

A honlapokkal kapcsolatos adatkezelés célját és annak szabályait a Stonerose Kft. határozza meg.

Adatkezelő:

Stonerose Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Thököly út 26. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-381867);

Az Adatkezelő elérhetősége: info@acsaladihaz.hu

Az adatkezelés technikai hátterét és a szervereken elhelyezett szoftverek üzelemltetését a Stonerose Kft. megbízásából a Magyar Hosting (Websupport Magyarország Kft.) biztosítja.

A Honlap használatának megkezdésével a látogatók, felhasználók elfogadják a jelen Tájékoztató feltételeit.

A jelen Tájékoztatót az oldal láblécében, az „Adatkezelési Tájékoztató” fül alatt bármikor megnyithatja és kinyomtathatja.

 

3. Fogalmak

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve jogszabályi rendelkezések alapján kötött szerződést is – személyes adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen. de nem kizárólagosan gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a személyes adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta stb.) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Érintett: a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelt hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Harmadik személy: az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;

Hatóság: az információs önrendelkezési jog, az információszabadság és a személyes adatok védelmének biztosítása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok jogos hozzáférhetősége érdekében alaptörvényi rendelkezésnek megfelelően létrehozott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek feladata e jogok érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (Érintett) közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik;

Szolgáltatás: Az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatás(ok), amelyek elérhetőek a Honlapon.

 

4. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelik.
A Honlap használatához elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről az Érintettet előzetesen tájékoztatja és beszerzik az Érintett előzetes, kifejezett, írásbeli hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára a felhasználás megtiltására.
Az Adatkezelő a Honlap látogatói, felhasználói által megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, valamint jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbítanak.

 

5. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja az online tartalomszolgáltatás; a Honlap látogatóinak, felhasználóinak azonosítása; velük történő kapcsolattartás; az általuk igénybe vehető Szolgáltatások azonosítása; statisztikák, elemzések készítése; a látogatók, felhasználók jogainak a védelme; az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése; az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat az alábbi célok elérése érdekében használja fel:

a Szolgáltatás hatékony nyújtása,
a regisztrált felhasználók azonosítása,
a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) működési problémák elhárítása,
üzletszerzés, amely tevékenységet az Adatkezelő kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő előzetes hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végeznek,
az Adatkezelő szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, blog értesítő, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések, illetve azokban bármilyen digitálisan elhelyezett melléklet vagy letölthető fájl (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) küldése, amennyiben az Érintett ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig.

 

6. Az Adatkezelés jogalapja

A Személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló Hozzájárulása. Az Érintett jogosult a Hozzájárulását bármikor visszavonni, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.
A Honlap használata során az adott Személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott Személyes adatok, illetve az Önről generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Személyes adatokat Ön a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott Hozzájárulással rendelkezik az információk átadására.
Az Adatkezelő a Honlap látogatóinak IP címét a Honlapra történő belépéskor a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekeire tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, az Érintett külön Hozzájárulása nélkül rögzítik.
A tartalomszolgáltatás keretében és ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet az Érintett önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között. Amennyiben az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő valamely lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégzik és a jövőben is elvégezhetik az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

 

7. Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintett adatait a fentebb írt Adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett kérésére történő törlésig kezeli.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak.
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az Adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.


8. Cookie vagy „süti”

A cookie, vagy süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Honlap látogatójának, felhasználójának számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k használatával használatával a Honlap bizonyos szolgáltatásai kényelmesebben elérhetővé válnak az Ön számára. A cookie-k használatával az Ön igényei jobban felmérhetőek.

Ön bármikor jogosult a cookie-kat engedélyezni, vagy azokat letiltani számítógépes böngésző programjának beállításaival, illetve azok módosításaival, továbbá a böngésző beállításaival tudja lehetővé tenni, hogy a cookie-k használata előtt erre minden esetben egy felugró ablak figyelmeztesse Önt.

Az oldalon a következő célokból használunk cookie-kat:
• felhasználói munkamenet tárolására,
• statisztikák gyűjtésére,
• felhasználói beállítások tárolására,
• a cookie-kal kapcsolatos beleegyezésének tárolására.

A sütiket a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

9. Adatfeldolgozó igénybevétele és adattovábbítás

Ha az Adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi el, az Adatkezelő kizárólag olyan Adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az Adatkezelő érdekében eljáró Adatfeldolgozó(k) és al-adatfeldolgozó(k) listáját az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban tüntetik fel, amennyiben ilyet igénybe vesznek.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes bíróságoknak, hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy bírósági, hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehetőek felelőssé.

Az Adatkezelő az Ön adatait harmadik országba nem továbbítja.

10. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő a Személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli. Ezen időszak végeztével az Érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek, kivétel, ha a jogviszony alatt a Felhasználó már kérte az adatai törlését, illetve visszavonta a hozzájárulását.

11. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

A Honlapon a látogatónak lehetősége van az Adatkezelőkel történő közvetlen kapcsolatfelvételre (például ajánlatkérés). Egy űrlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldése előtt a kitöltendő űrlapon azonban az Adatkezelő felhívja a figyelmet az adatkezelési szabályokra, melyet az Érintett Felhasználó a Honlap használatával elfogadott.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel biztosítása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege, csatolt anyagok
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint az érintett hozzájárulása
Az adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig, cél megvalósulásáig
Az adattárolás módja: elektronikus


12. Adatbiztonság

Honlapunkon megtesszük a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott Személyes és/vagy különleges adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Tájékoztatjuk, hogy megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat használunk, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitel nem lehet tökéletesen biztonságos vagy hibátlan. A jelszavak, azonosítók vagy más speciális hozzáférési módok biztonságáért Ön felel, kivéve, ha a kárt az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozta.

13. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére a beérkezésétől számított legkésőbb 15 napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A valóságnak nem megfelelő adatot az Adtakezelő helyesbíti, illetve a GDPR-ban, vagy az Infotv-ben meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az Érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általuk vagy az általuk igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtérítik. Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy mentesülnek az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítják, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem térítik meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Beleegyezés visszavonása

Amennyiben az Érintett hozzájárulását adta a személyes adatok kezeléséhez, ezt jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja. A visszavonást az Adatkezelő honlapon feltüntetett, mindenkori elérhetőségi címén teheti meg.

További jogok

Az Érintett az őt megillető jogokat mindenkor, a GDPR és az Infotv. rendelkezései szerint érvényesítheti.
Kérjük és javasoljuk, hogy az Érintett a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevétele előtt az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével vagy panaszával forduljon az Adatkezelőhöz, a jelen Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Az Érintett a Személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni: https://www.naih.hu/

Az Érintett továbbá jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

14. Az adatvédelmi Tájékoztató módosításai

Annak biztosításához, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató mindig megfeleljen az aktuális jogszabályi előírásoknak, a változtatások jogát az Adatkezelő mindenkor fenntartják.

Amennyiben jelen Adatvédelmi Tájékoztatónkkal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. november 29. napjától érvényes.